CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Kênh Chính Nam – Hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm

 Kênh chính Nam – Hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm