Ông Đặng Văn Hùng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

  Ông Đặng Văn Hùng

  Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân
  Ông Dương Trường Kỳ - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật – Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

   Ông Dương Trường Kỳ

   Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật – Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân
   Bà Nguyễn Thị Trang - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

    Bà Nguyễn Thị Trang

    Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân

    Sơ Đồ Tổ Chức

    Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị

    Chủ tịch: 

    Ông Đặng Văn Hùng

    Phó Chủ tịch: 

    Thành viên: 

    Bà Nguyễn Thị Trang

    Ông Dương Trường Kỳ

    Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát

    Trưởng ban:               

    Bà Ngô Ngọc Khánh

    Thành viên:                

    Ông Trần Nhựt Dũng

    Ông Bạch Văn Thanh