CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NHIỆM KỲ (2016-2020)

Ban tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân trân trọng thông báo mời họp và chương trình của Đại hội cổ đông thường niên nhiệm Lần 3 nhiệm kỳ (2016-2020)