CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Định hướng chỉ đạo của TGĐ trong điều hành hoạt động công ty tại ĐHĐCĐ thường niên lần 3 nhiệm kỳ II (2016-2020)

Định hướng chỉ đạo của TGĐ trong điều hành hoạt động công ty